Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà thịt từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng Lớn nhanh hơn - hiệu quả hơn Khôiú lượng tịnh: 25KG

Thức ăn thẳng cho lợn từ tập ăn đến 15KG Cho ăn thẳng không cần pha trộn Hiệu quả hơn Lớn nhanh hơn Khối lượng: 25KG

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 15-30KG Cho ăn thẳng không cần pha trộn Hiệu quả hơn Lớn nhanh hơn Khối lượng: 25KG

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng Lớn nhanh - khỏe mạnh Khối lượng tịnh: 25KG

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 1-21 ngày tuổi Lớn nhanh - khỏe mạnh -đồng đều Khối lượng tịnh: 25KG

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 22-42 ngày tuổi Lớn nhanh - Lườn dày- mã đẹp Khối lượng tịnh: 25KG

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 1-14 ngày tuổi Lớn nhanh - khỏe mạnh - đồng đều Khối lượng tịnh: 25KG

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 15-28 ngày tuổi Lớn nhanh - khỏe mạnh Khối lượng tịnh: 25KG

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 29-42 ngày tuổi Lớn nhanh - lườn dày - mã đẹp Khối lượng tịnh: 25KG

Thức ăn hỗn hợp cho heo choai từ 15-30KG Cho ăn thẳng không cần pha trộn Hiệu quả hơn Lớn nhanh hơn Khối lượng: 25KG

Thức ăn thẳng cho lợn từ 8-20KG Cho ăn thẳng không cần pha trộn Không tiêu chảy Lớn nhanh hơn Khối lượng: 25KG

Thức ăn thẳng cho lợn từ tập ăn đến 15KG Cho ăn thẳng không cần pha trộn Không tiêu chảy Lớn nhanh hơn Khối lượng: 25KG