Hiển thị tất cả 7 kết quả

Thức ăn thẳng cho lợn từ tập ăn đến 15KG Cho ăn thẳng không cần pha trộn Hiệu quả hơn Lớn nhanh hơn Khối lượng: 25KG

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 15-30KG Cho ăn thẳng không cần pha trộn Hiệu quả hơn Lớn nhanh hơn Khối lượng: 25KG

Thức ăn hỗn hợp cho heo choai từ 15-30KG Cho ăn thẳng không cần pha trộn Hiệu quả hơn Lớn nhanh hơn Khối lượng: 25KG

Thức ăn thẳng cho lợn từ 8-20KG Cho ăn thẳng không cần pha trộn Không tiêu chảy Lớn nhanh hơn Khối lượng: 25KG

Thức ăn thẳng cho lợn từ tập ăn đến 15KG Cho ăn thẳng không cần pha trộn Không tiêu chảy Lớn nhanh hơn Khối lượng: 25KG

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai đến trước đẻ 1 tuần Cho ăn thẳng không cần pha trộn Đẻ con sai Bền nái Khối lượng: 25KG

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con Cho ăn thẳng không cần pha trộn Nhiều sữa hơn Hiệu quả hơn Khối lượng: 25KG